Tin chi tiết

Hào Hiệp Ấn - Server: Sơn Lầu

2020-07-08 00:00:00

Hào Hiệp Ấn

Là vật phẩm thứ 16 xuất hiện trong server Sơn Lầu - Quán Trọ Long Môn, đây được coi là vật phẩm có điểm cộng các chỉ số cao nhất trong game TLBB (hơn cả Trùng Lâu) khi Hào Hiệp Ấn đạt cấp tối đa 100.

Hào Hiệp Ấn là bảo vật triều đình tặng Hào Hiệp hỗ trợ chiến đấu. Triệu Tử Huân ở Thành Thị Bang hội (94,55) có thể giúp bằng hữu đổi Hào Hiệp Ấn.

Hào Hiệp Ấn

  • Cần có 60 chiến công để đổi Hào Hiệp Ấn, có thể chọn loại phù hợp với thuộc tính bản thân. Hào Hiệp Ấn có 4 loại thuộc tính Tứ Tượng: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

Đúc Lại - Hào Hiệp Ấn

Người chơi có thể dùng Nước Long Tuyền đến thành thị Bang Hội (94, 55) gặp Triệu Tử Huân để đúc lại Hào Hiệp Ấn. Người chơi đúc lại có thể chọn 1 Hào Hiệp Ấn Tứ Tượng mới.

Sau khi đúc lại thuộc tính cơ bản và hiệu quả Hào Hiệp Thụ Ấn không thay đổi giá trị, chỉ thay đổi thuộc tính Thụ Ấn về thuộc tính tấn công và thuộc tính giảm kháng.

Thăng cấp trưởng thành - Hào Hiệp Ấn

Cấp Hào Hiệp Ấn ban đầu là cấp 1, cao nhất là cấp 100. Cấp trưởng thành Hào Hiệp Ấn cần vào giao diện Hiệp Ấn, dùng Hào Hiệp Huy Hiệu để tăng.

Khi cấp trưởng thành Hào Hiệp Ấn tăng, thuộc tính Hào Hiệp Thụ Ấn của Hào Hiệp Ấn tăng sẽ tăng tương ứng. Khi trưởng thành Hào Hiệp Ấn đạt cấp 10, 25, 40, 55, 70, 85, 100, sẽ mở hiệu quả Hào Hiệp Thụ Ấn. Đồng thời, cấp trưởng thành Hào Hiệp Ấn sẽ ảnh hưởng cấp tối đa Hào Hiệp Thụ Ấn. Khi cấp hiệu quả Hào Hiệp Thụ Ấn tăng đến mức nào đó cần phải tăng cấp trưởng thành Hào Hiệp Ấn mới được tăng cấp hiệu quả Hào Hiệp Thụ Ấn.

Hào hiệp ấn bao gồm 8 mốc trưởng thành, khi Hào Hiệp Ấn đạt đến các mốc trưởng thành sẽ có biến hóa về hình dáng và gia tăng sức mạnh của Ấn.

Thuộc tính và hiệu quả - Hào Hiệp Thụ Ấn

Hào Hiệp Thụ Ấn có tổng cộng có 7 thuộc tính. Thuộc tính tấn công và thuộc tính giảm kháng trong 7 thuộc tính Thụ Ấn sẽ quyết định bởi loại thuộc tính Tứ Tượng của Hào Hiệp Ấn, gồm 4 loại: Băng, Hỏa, Huyền, Độc.

Khi cấp trưởng thành Hào Hiệp Ấn đạt cấp 10, 25,40, 55, 70, 85, 100 sẽ có thể dùng công trạng mở hiệu quả Hào Hiệp Thụ Ấn. Người chơi có thể dùng Ngự Tứ Lệnh Thưởng nhận công trạng.

Hiệu quả Hào Hiệp Thụ Ấn là hiệu quả giảm thời gian trạng thái bất lợi. Khi 1 hiệu quả Hào Hiệp Thụ Ấn được kích hoạt, người chơi đang ở trạng thái bất lợi đó sẽ được giảm thời gian trạng thái bất lợi.

Thăng cấp: Thuộc tính và hiệu quả - Hào Hiệp Thụ Ấn

Với Hào Hiệp Ấn, bằng hữu đã quá rõ ràng việc sức mạnh võ học tăng lên gấp bội. Việc thống lĩnh giang hồ đối với hiền tài phút chốc dễ như trở bàn tay.

DROP VẬT PHẨM

  • Trang Sức Cửu Lê (kk): Thu thập 20 cái đến chỗ Cửu Lê Tế Đàn (66:32) ở Huyền Hải khiêu chiến Cửu Lê Tộc Trưởng để nhận lấy Hào hiệp huy hiệu & Ngự tứ lệnh thưởng. Gợi ý: Đến Lạc Dương tìm Xa Truyền Nghĩa (218:377) để tới Huyền Hải. ( Drop ở: SC & KC PMP, Tứ tuyệt trang, Thiếu Thất Sơn, Võ di, Thảo nguyên, Thương sơn) => (kk)

  • Hào hiệp huy hiệu: Ðiểm danh hàng ngày (khoá), KC Phiêu Miễu Phong (khoá & kk), QLL1,3 (khoá & kk)